Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:
Účelom obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností kupujúceho (odberateľ, zákazník) a predávajúceho (dodávateľ). Obchodné podmienky BILLIK TRADE s r.o. platia pre internetový obchod zvaraciestroje.sk

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu zvaraciestroje.sk je spoločnosť BILLIK TRADE s.r.o. so sídlom na: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri: Obvodný súd Nitra, vložka číslo 18752/N, IČO: 36684678, IČDPH: 2022255367.

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami BILLIK TRADE
 s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami BILLIK TRADE s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Ochrana osobných údajov:
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zvaraciestroje.sk(ďalej len BILLIK TRADE s.r.o.“):
 
BILLIK TRADE s.r.o.
Haburská 49/A 
821 01 Bratislava 
IČO: 36684678
DPH: SK2022255367
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 18752/N
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zvaraciestroje.sk BILLIK TRADE s.r.o. v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
 
1.   Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.zvaraciestroje.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefón, IČO, IČ DPH ak ste podnikateľ).
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 
V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
2.    Marketingu a to formou:
2.1Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.zvaraciestroje.skv rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
2.2Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu BILLIK TRADE  s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).
2.2Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.zvaraciestroje.skalebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanúe-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
Prečo spracovávame vaše údaje a čo nás k tomu oprávňuje:
·         Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám, v tomto prípade tretie strany sú výhradne iba naši prepravcovia slúžiaci na doručenie vašej objednávky.
·         Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.
 
Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje:
·        V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
·      V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
·       Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
 
 
Zverejnenie osobných údajov:
·         Vaše osobné údaje ktoré nám poskytujete sa nikde nezverejňujú, v žiadnych verejných prieskumoch, nie sú nikde vystavované na verejnosti ani v masovokomunikačných prostriedkoch prípadne verejne prístupných počítačových sieťach, sú používané výhradne na plnenie zmluvného vzťahu plnenia objednávky, dodania tovaru a zasielania newsletteru.
 
 
Neposkytnutie osobných údajov:
·         V prípade že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ eshopu nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce z podmienok uzavretia kúpnej zmluvy.
 
Kamerové systémy na našich prevádzkach:
·   Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach a okolia prevádzky na Priemyselnej ulici 4, na ktorých môžete byť zachytený a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a v jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.
·        Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť BILLIK TRADE s.r.o.
·        Údaje z kamerového systému sú automaticky premazávané v 15-dňovej časovej slučke.
Automatizovane individuálne rozhodovanie:
·        Automatizované rozhodovanie má iný rozsah a môže sa čiastočne prekrývať s profilovaním alebo môže vyplývať z profilovania. Výlučne automatizované rozhodovanie je schopnosť prijímať rozhodnutia technologickými prostriedkami bez účasti človeka. Automatizované rozhodnutia môžu byť založené na akomkoľvek type údajov, napríklad:
a)    údaje poskytnuté priamo dotknutými jednotlivcami (napríklad odpovede v dotazníku),
b)    pozorované údaje o jednotlivcoch (napríklad lokalizačné údaje získané prostredníctvom aplikácie) a pod.
·         Na našej stránke neprebieha žiadny proces automatizovaného rozhodovania. Zasielanie newsletteru riadené výhradne manuálne bez zásahu automatizovaného rozhodovania.
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a)   Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
b)       Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
 
Spoločné ustanovenia:
·         Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 
·         Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
Právo na prístup
·         Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
·         Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
·         Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. V zásade však platí že sme povinný na vašu žiadosť odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od zaevidovania žiadosti.
Právo na obmedzenie spracovania
·         Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
·         Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Prenos osobných údajov mimo európskej únie
·         Vaše osobné údaje neprenášame do krajín mimo európskej únie a bez vášho osobitného súhlasu nie sú prenosné.
Právo namietať
·         Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
·         Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  
Právo odvolať súhlas
·         Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
 
 
 
Mlčanlivosť
·         V prípade rozosielania obchodných oznámení, napr. newsletterov alebo mailing listov, môžeme k rozosielaniu použiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
 
Zabezpečenie osobných údajov
·         Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.
·    Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná.
 
 
Právo podať sťažnosť
·         Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 037/65 22 106, poslaním e-mailu na adresu: info@billik.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: BILLIK TRADE s.r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra
 
·   Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  
 
 
Tretie strany:
·         Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
 
a)    SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., so sídlom Družby číslo 22, Banská Bystrica 974 01, IČO: 45497885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17990/S.
b)    b)    UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.
c)    c)    GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, Budča 962 33, IČO:36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:9084/S.
 

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho BILLIK TRADE s.r.o. (ďalej aj len „predávajúci“) so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu s náležitosťami podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).
Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.
Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov).
 
 
Ceny:
Všetky ceny na stránkach zvaraciestroje.sk a billik.sk sú uvádzané s 20% DPH. Akciové ceny na označené produkty platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak. Ceny na e-shope www.zvaraciestroje.sk sú v niektorých prípadoch odlišné ako ceny v kamenných predajniach. 

Dodanie tovaru:
Osobný odber:
  • objednávky vyfakturované do 12:00 hod. si viete vyzdvihnúť na výdajnom mieste na Priemyselnej 4, Nitra v daný deň do 16:30 hod.
  • objednávky vyfakturované od 12:00 - do 16:30 hod. si viete vyzdvihnúť na výdajnom mieste na Priemyselnej 4, Nitra v nasledujúci pracovný deň od 7:00.
Slovenský doručovací systém a kuriér:.
     Zásielky doručujeme prostredníctvom Slovenského doručovacieho systému (ďalej len SDS) alebo kuriérskou spoločnosťou UPS/GLS/Toptrans. Doručenie SDS trvá 1-2 pracovné dni od odoslania a doručenie kuriérskou spoločnosťou UPS/GLS je na nasledujúci pracovný deň od odoslania. V prípade väčších zváracích strojov, posielame tovar na palete cez spoločnosť Toptrans.
Expedovanie objednávok:
Objednávky prijaté do 12.00 aktuálneho dňa expedujeme ihneď.
Objednávky prijaté po 12.00 aktálneho dňa expedujeme nasledujúci deň.
SDS ..................................... 6,50 €
UPS, Top Trans .............................. 6,50 €

Tovar, ktorý momentálne nemáme na sklade zvyčajne posielame do 2-5 pracovných dní. V prípade dlhej čakacej lehoty je zákazník obratom informovaný.

Spôsoby platby:
Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi: 
Osobne na pobočke – tovar môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou v priestoroch výdajného miesta na Priemyselnej 4, Nitra
 
Dobierka – kupujúci platí pri prevzatí zásielky

Bankový prevod – po odoslaní objednávky a potvrdení tovaru zákazník dostane na email údaje k bankovému prevodu alebo formou predfaktúry. Zásielka je odoslaná hneď (v pracovnej dobe) po pripísaní platby na náš účet.

Online platobnou kartou – prostredníctvom služby CARDPAY - po odoslaní objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite.

Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru:
Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia dodávateľom, a to e-mailom na adrese info@billik.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 37/6522106. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno a číslo objednávky.

V prípade, že predávajúci nevie z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru zabezpečiť jeho dodanie v stanovenej lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej na stránkach billik.sk a pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom riešení, má právo danú objednávku zrušiť.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Uvedené sa netýka prídavného materiálu baleného v originálnych ochranných baleniach, prípadne vákuových baleniach