Reklamačný poriadok

Záručná doba: 

Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode zvaraciestroje.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Uplatnenie reklamácie: 

V prípade, že chcete reklamovať zakúpený tovar, kontaktujte nás prosím na info@billik.sk. Obratom Vám upresníme postup uplatnenia reklamácie. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar zasielame do autorizovaného strediska danej značky a reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.

 

Tovar nám neposielajte na dobierku ! 

Najjednoduchší spôsob je tovar zaslať prostredníctvom kuriérskej služby. K tovaru priložte: záručný list a sprievodný list (s popisom závady, číslom objednávky alebo faktúry a kontaktnými údajmi). Reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v sídle spoločnosti.
O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke. V zložitejších prípadoch Vás budeme kontaktovať telefonicky a ponúkneme Vám čo možno najvýhodnejšie riešenie.

 

Rozsah záruky: 

Po dobu trvania záručnej doby budú bezplatne odstránené závady, ktoré majú svoj pôvod vo vadnom materiále, z ktorého je výrobok zhotovený alebo vady zapríčinené vadným postupom pri výrobe výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené:

-          nedbalým alebo neodborným zaobchádzaním

-          jeho poškodením pri akejkoľvek živelnej udalosti

-     neodbornou prepravou, manipuláciou pri skladovaní tovaru a prevádzkou v nevhodnom prostredí ( zvýšená vlhkosť, agresívne prostredie a pod.)

-          nedodržaním pokynov návodu na obsluhu

-          zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v návode na obsluhu

-          zásahom do technického prevedenia a vybavenia výrobku, jeho príslušenstva

-          bežným opotrebením, spôsobeným používaním výrobku

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho BILLIK TRADE s.r.o. (ďalej aj len „predávajúci“) so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu s náležitosťami podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).
Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.
Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov).

 

Pred prvým použitím je zákazník povinný preštudovať návod na obsluhu a záručné podmienky.  

Adresa pre uplatnenie reklamácie: 

BILLIK TRADE s.r.o.
Priemyselná 4
94901 Nitra
info@billik.sk
tel. kontakt: 037/6522106, 037/7769817
PO-PIA 07:00 – 16:30