Projekty

  • názov a stručný opis projektu : Povrchová úprava kovov
  • miesto realizácie projektu : Priemyselná 4, Nitra 

Spoločnosť BILLIK, spol. s r.o realizuje projekt  nákupu technológie a rozšírenie výrobného programu zameraného na výrobu zváracích zariadení a automatov, výrobu tlakových nádob a zarážok pre vagónové súpravy. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je zvýšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa BILLIK, s.r.o. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta a príde k inovácii jedného výrobného postupu.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.1. - Inovácie a technologické transfery

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ 

  • názov a sídlo prijímateľa: BILLIK, spol. s.r.o., 95144 Výčapy Opatovce č. 144
  • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu

 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
 Hlavné aktivity    
 Aktivita 1 Nákup linky  06/2015  12/2015
 Podporné aktivity    
 Riadenie projektu  06/2015  12/2015
 Publicita a informovanosť  06/2015  12/2015

 

  • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: riadiaci orgán - Ministerstvo hospodárstva SR
  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.hospodarstvo.gov.sk
  • výška poskytnutého príspevku: 194 308,8 €
  • fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu: