Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Účelom obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností kupujúceho (odberateľ, zákazník) a predávajúceho (dodávateľ). Obchodné podmienky Billik spol. s r.o. platia pre internetový obchod billik.sk.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu billik.sk je spoločnosť BILLIK spol. s r.o. so sídlom na: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri: Obvodný súd Nitra, vložka číslo 3181/N, IČO: 31425658, DIČ: 2020409303.

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Billik s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Billik s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Ochrana osobných údajov:

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje a dáva súhlas, v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov predávajúcim, najmä tých, ktorú sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 15 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Osobné dáta kupujúceho, ktoré uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu internetového obchodu billik.sk a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Ceny:

Všetky ceny na stránkach billik.sk sú uvádzané s 20% DPH. Akciové ceny na označené produkty platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak. Ceny na e-shope www.billik.sk sú v niektorých prípadoch odlišné ako ceny v kamenných predajniach. 


Dodanie tovaru:

Osobný odber:

  • objednávky vyfakturované do 12:00 hod. si viete vyzdvihnúť na výdajnom mieste na Priemyselnej 4, Nitra v daný deň do 16:30 hod.
  • objednávky vyfakturované od 12:00 - do 16:30 hod. si viete vyzdvihnúť na výdajnom mieste na Priemyselnej 4, Nitra v nasledujúci pracovný deň od 7:00.

Slovenský doručovací systém a kuriér:.

Zásielky doručujeme prostredníctvom Slovenského doručovacieho systému (ďalej len SDS) alebo kuriérskou spoločnosťou UPS/GLS/Toptrans. Doručenie SDS trvá 1-2 pracovné dni od odoslania a doručenie kuriérskou spoločnosťou UPS/GLS je na nasledujúci pracovný deň od odoslania. V prípade väčších zváracích strojov, posielame tovar na palete cez spoločnosť Toptrans.

Expedovanie objednávok:

Objednávky prijaté do 12.00 aktuálneho dňa expedujeme ihneď.

Objednávky prijaté po 12.00 aktálneho dňa expedujeme nasledujúci deň.

SDS ..................................... 3 €

UPS/GLS, Top Trans .............................. 5 €


Tovar, ktorý momentálne nemáme na sklade zvyčajne posielame do 2-5 pracovných dní. V prípade dlhej čakacej lehoty je zákazník obratom informovaný.

Spôsoby platby:

Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi: 

Osobne na pobočke – tovar môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou v priestoroch výdajného miesta na Priemyselnej 4, Nitra

 

Dobierka – kupujúci platí pri prevzatí zásielky

Bankový prevod – po odoslaní objednávky a potvrdení tovaru zákazník dostane na email údaje k bankovému prevodu alebo formou predfaktúry. Zásielka je odoslaná hneď (v pracovnej dobe) po pripísaní platby na náš účet.


Online platobnou kartou – prostredníctvom služby CARDPAY - po odoslaní objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite.

 

VUB E-platba – platba prostredníctvom internet banking-u. Po odoslaní objednávky ste presmerovaný na internet banking VUB, zadáte potrebné údaje a predvyplnený formulár podľa objednávky z eshopu potvrdíte, po potvrdení sa platba zrealizuje.

Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru:

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia dodávateľom, a to e-mailom na adrese info@billik.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 37/6522106. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno a číslo objednávky.

V prípade, že predávajúci nevie z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru zabezpečiť jeho dodanie v stanovenej lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej na stránkach billik.sk a pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom riešení, má právo danú objednávku zrušiť.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Uvedené sa netýka prídavného materiálu baleného v originálnych ochranných baleniach, prípadne vákuových baleniach. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar vrátiť, urobte tak do 7 pracovných dní, a to tak, že tovar zašlete na našu adresu v pôvodnom balení a s celým dodaným príslušenstvom. Taktiež k nemu priložte kópiu faktúry a sprievodný list, kde napíšete, že odstupujete od kúpnej zmluvy a formu akou chcete vrátiť finančné prostriedky.

Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý!

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní formou požadovanou v sprievodnom liste, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

Prídavný materiál určený na zváranie, ktorý je balený v originálnych balíkoch obalených ochrannou fóliou proti vlhkosti, alebo vákuovo balený prídavný materiál, po otvorení, prípadne poškodení tohto ochranného obalu nie je možné vrátiť.

Adresa pre vrátenie tovaru:
Billik spol. s r.o.
Priemyselná 4
949 01 Nitra


Reklamačný poriadok:
Záručná doba:

Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode billik.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Uplatnenie reklamácie:

V prípade, že chcete reklamovať zakúpený tovar, kontaktujte nás prosím na info@billik.sk. Obratom Vám upresníme postup uplatnenia reklamácie. 
O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar zasielame do autorizovaného strediska danej značky a reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.

 

Tovar nám neposielajte na dobierku !

 

Najjednoduchší spôsob je tovar zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty. K tovaru priložte: záručný list a sprievodný list (s popisom závady, číslom objednávky alebo faktúry a kontaktnými údajmi). Reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v sídle spoločnosti. O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke. V zložitejších prípadoch vás budeme kontaktovať telefonicky a ponúkneme vám čo možno najvýhodnejšie riešenie.

 

Rozsah záruky:

Po dobu trvania záručnej doby budú bezplatne odstránené závady, ktoré majú svoj pôvod vo vadnom materiále, z ktorého je výrobok zhotovený alebo vady zapríčinené vadným postupom pri výrobe výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené:

-          nedbalým alebo neodborným zaobchádzaním

-          jeho poškodením pri akejkoľvek živelnej udalosti

-     neodbornou prepravou, manipuláciou pri skladovaní tovaru a prevádzkou v nevhodnom prostredí ( zvýšená vlhkosť, agresívne prostredie a pod.)

-          nedodržaním pokynov návodu na obsluhu

-          zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v návode na obsluhu

-          zásahom do technického prevedenia a vybavenia výrobku, jeho príslušenstva

-          bežným opotrebením, spôsobeným používaním výrobku.

 

Pred prvým použitím je zákazník povinný preštudovať návod na obsluhu a záručné podmienky.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

Billik spol. s r.o.
Priemyselná 4
94901 Nitra
info@billik.sk
tel. kontakt: 037/6522106, 037/7769817
PO-PIA 07:00 – 16:30

 

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácií