Súťaž

BILLIK, spol. s r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 – §288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. na dodávku zákazky: Zavedenie inovatívnej technológie presného zvárania

1. Identifikácia vyhlasovateľa
BILLIK, spol. s r.o.
IČO: 31 425 658
Obec (mesto): Výčapy - Opatovce, PSČ: 95 144
Telefón: 00 (421) 37 652 21 06
Elektronická pošta: karol@billik.sk
Internetová adresa: www.billik.sk

2. Názov zákazky: Zavedenie inovatívnej technológie presného zvárania

3. Predmet zákazky:
2 ks Mikroprocesorového synergického zváracieho zariadenia 500A - automat vrátane periférií
Typ: SW – Plus 502W SE 3001 F alebo rovnocenný a
1 ks Mikroprocesorového rotačného zváracieho polohovadla – automat vrátane periférií  
typ: RZP 3000 SX 52 alebo rovnocenný

4. Miesto dodania tovaru: Nitra, Priemyselná 4, PSČ: 949 01

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Vyhlasovateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky

6. Poskytovanie informácií:

Kontaktná osoba: Karol Billik
Obec (mesto): Výčapy – Opatovce 144, PSČ: 95 144
Telefón: 00 (421) 37 652 21 06
Elektronická pošta: karol@billik.sk

7. Lehota a spôsob na predkladanie návrhov: Návrhy je možné dorucčiť osobne, poštovou zásielkou  v lehote do 4. 6. 2010 do 10.00 hod na adresu vyhlasovateľa.

8. Vyhodnotenie návrhov: dňa 4. 6. 2010 o 11.00 hod.

9. Kritériá a spôsob hodnotenia návrhov: Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.

10. Lehota na oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov: do 7. 6. 2010 písomnou formou.

11. Iné ustanovenia:
Žiadateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy . Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s vyhlasovateľom z vlastného rozhodnutia, vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti ako aj ďalšie podmienky súlade s Výzvou na predkladanie návrhov a ponúkol druhý ekonomicky najvýhodnejší návrh.


Výčapy – Opatovce, dňa 19. 5. 2010

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácií